ASV'33 Logo

Uitnodiging 85ste Jaarvergadering – 5 November – Jaarboek gepubliceerd

Op maandag 5 november houdt ASV ’33 haar 85ste jaarvergadering. Alle leden zijn op deze avond van harte welkom. Het bestuur zal een terugblik geven op het afgelopen seizoen. Tijdens deze avond wordt het financieel jaarverslag besproken en toegelicht. Het financieel jaarverslag en het jaarboek liggen op 3 en 4 november ter inzage in de bestuurskamer.

De vergadering begint om 20.00 uur in de kantine van sportpark De Hut van ASV ’33.

Klik hier voor het jaarboek seizoen 2017-2018

Agenda 85ste algemene jaarvergadering

1. Opening door de voorzitter.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Voorzitterschap ASV’33
4. Notulen 84ste algemene jaarvergadering d.d. 7 november 2016
5. Jaarverslagen
6. Financieel verslag boekjaar 2017 – 2018
Op zaterdag 3 en zondag 4 november zal het financieel jaarverslag en het jaarboekje aan de leden ter inzage aangeboden worden in de bestuurskamer.
6. Verslag kascommissie
7. Begroting seizoen 2018 – 2019
8. Contributie + consumptieprijzen
9. Verkiezing bestuursleden

Aftredend en herkiesbaar:
Hans van Asten (Voorzitter)
Bart van Zundert (PR/Communicatie)

Aftredend en niet herkiesbaar:
Ad Dekkers (Voetbalzaken)

Verkiesbaar
Adrie van der Vleuten (Voetbalzaken)

Kandidaten voor de bestuursfuncties kunnen worden gesteld tot 48 uur voor aanvang van de vergadering bij de secretaris, op een lijst voorzien van de handtekening van minimaal 10 leden.

10. Verkiezing leden kascommissie
11. Rondje commissies
Financiele zaken
Wedstrijdzaken
PR/Communicatie
Accommodatiebeheer
Sponsoring
Nevenactiviteiten
Vrijwilligerszaken
Voetbalzaken
12. Rondvraag
14. Sluiting

Afmeldingen kunnen via e-mail verstuurd worden naar secretariaat@asv33.nl of kan doorgegeven worden aan een van de bestuursleden.