ASV'33 Logo

Jaarvergadering

Maandag 4 november 2019 is de 86e jaarvergadering van ASV ’33. Deze vindt plaats in de kantine en begint om 20.00 uur.
Al onze leden zijn van harte welkom.

Het jaarboekje 2018-2019 met daarin onderstaande punten is hier te lezen:

 • Agenda van de jaarvergadering (zie ook hieronder)
 • het verslag van de vorige jaarvergadering
 • het jaarverslag van ASV’33 van seizoen 2018-2019
 • het jaarverslag van de veteranen seizoen 2018-2019

Agenda 86ste algemene jaarvergadering

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen 85ste algemene jaarvergadering d.d. 5 november 2018
 4. Het afgelopen jaar in korte feiten
 5. Financieel verslag boekjaar 2018 – 2019
 6. Verslag kascommissie
 7. Begroting seizoen 2019 – 2020
 8. Contributie + consumptieprijzen
 9. Verkiezing bestuursleden

Aftredend en herkiesbaar:

Rob Kerkhof (Sponsoring)

Aftredend en niet herkiesbaar:

Reno Renders (Secretaris)

Ger-Jan Beniers (Vrijwilligerszaken)

Kandidaten voor de bestuursfuncties kunnen worden gesteld tot 48 uur voor aanvang van de vergadering bij de secretaris, op een lijst voorzien van de handtekening van minimaal 10 leden.

 1. Verkiezing leden kascommissie
 2. Aandachtspunten voor het komende jaar
 3. De Groene Club
 4. Verzoek goedkeuring investering
 5. Rondvraag

Sluiting