ASV'33 Logo

Zaterdag 23 december jaarvergadering veteranen

Geachte heren veteranen van ASV ’33 ,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van onze jaarvergadering.
Deze zal plaats vinden op zaterdag 23 december aanstaande, in de kantine op ons sportpark “De Hut”. De aanvangstijd is gesteld op 15.00 uur.

Wij rekenen op een hoge opkomst.

Ook deze keer zal er na afloop een etentje op het programma staan, waarvoor een eigen bijdrage wordt gevraagd van € 8,= per persoon.

AGENDA
1. Opening door onze voorzitter en vaststellen van de agenda.
2. Teun Vogels noteert deelnemers etentje (ook voor aanvang).
3. Financieel verslag door de penningmeester, aansluitend verslag van de kascommissie en verkiezing kascommissie.
4. Notulen van de vorige jaarvergadering en jaarverslag 2016-2017 door de secretaris.
5. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar is Harold van Bommel (secretaris).
Aftredend en herkiesbaar is Teun Vogels (1e commissaris).

Eventuele kandidaten kunnen zich (uiterlijk 30 minuten) voor aanvang van de vergadering schriftelijk aanmelden bij het bestuur, voorzien van 5 handtekeningen van leden.

6. Terugblik feestweekend jubileum 2017.
Organisatie feestdag 2018.
Datum + organisatie.
Eventueel winteractiviteit.

7. Evaluatie van de voetbalactiviteiten door onze elftalleider.
8. Vlooienmarkten.
9. Rondvraag.
10. Sluiting van de vergadering door onze voorzitter.

Secretaris veteranen ASV’33
Harold van Bommel