ASV'33 Logo

6 November Algemene Jaarvergadering – Jaarboek gepubliceerd.

Op maandag 6 november houdt ASV ’33 haar jaarvergadering. Alle leden zijn op deze avond van harte welkom. Het bestuur zal een terugblik geven op het afgelopen seizoen. Tijdens deze avond wordt het financieel jaarverslag besproken en toegelicht. Het financieel jaarverslag en de jaarboekjes liggen op 4 en 5 november ter inzage in de bestuurskamer.

De vergadering begint om 20.00 uur in de kantine van sportpark De Hut van ASV ’33. De koffie/thee en de 1e consumptie worden door het bestuur van ASV ’33 aangeboden.

Klik hier voor het jaarboek seizoen 2016-2017

Agenda 84ste algemene jaarvergadering

1. Opening door de voorzitter.
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Voorzitterschap ASV’33
4. Notulen 83ste algemene jaarvergadering d.d. 7 november 2016
5. Jaarverslagen
6. Financieel verslag boekjaar 2016 – 2017
Op zaterdag 4 en zondag 5 november zal het financieel jaarverslag en het jaarboekje aan de leden ter inzage aangeboden worden in de bestuurskamer.
6. Verslag kascommissie
7. Begroting seizoen 2017 – 2018
8. Contributie + consumptieprijzen
9. Verkiezing bestuursleden

Aftredend en herkiesbaar:
Marianne van der Stappen (Secretaris)

Aftredend en niet herkiesbaar:
Vera Leenders (Penningmeester)
Pieter van Brug (Commissie Wedstrijdzaken)

Kiesbaar:
Reno Renders (Penningmeester)
Frank Nooijen (Commissie Wedstrijdzaken)

Kandidaten voor de bestuursfuncties kunnen worden gesteld tot 48 uur voor aanvang van de vergadering bij de secretaris, op een lijst voorzien van de handtekening van minimaal 10 leden.

10. Verkiezing leden kascommissie
11. Rondje commissies
Wedstrijdzaken
PR/Communicatie
Accommodatiebeheer
Sponsoring
Nevenactiviteiten
Vrijwilligerszaken + toelichting vrijwilligers beleidsplan
Technische zaken
12. Rondvraag
13. Afscheid voormalige bestuursleden
14. Sluiting

Afmeldingen kunnen via e-mail verstuurd worden naar secretariaat@asv33.nl of kan doorgegeven worden aan een van de bestuursleden.