ASV'33 Logo

89e algemene ledenvergadering

Agenda 89e algemene ledenvergadering

1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Vaststellen notulen 88ste algemene jaarvergadering d.d. 1 november 2021. Zie jaarboek 2021-2022
4. Het afgelopen jaar in korte feiten
5. Financieel verslag boekjaar 2021 – 2022. -> mogelijkheid tot inzage op zondag 6 november tussen 11:00 – 13:00 uur
6. Begroting seizoen 2022 – 2023
7. Verslag kascommissie
8. Contributie + consumptieprijzen
9. Verkiezing bestuursleden
Aftredend en herkiesbaar
• Marthie van Alem (Accommodatiebeheer)
• Hans van Asten (voorzitter)
• Bart van Zundert (PR/Communicatie)
• Rob Kerkhof (Sponsoring)

Aftredend
• Adrie van der Vleuten (Voetbalzaken)

Kiesbaar
• Robbert Roche (Voetbalzaken)

10. Verkiezing leden kascommissie
11. Vernieuwde statuten en vernieuwd huishoudelijk reglement
12. Aandachtspunten voor het komende jaar vanuit de commissies
• Financiële zaken
• Voetbalzaken
• Wedstrijdzaken
• Sponsoring
• PR/Communicatie
• Accommodatiebeheer
• Nevenactiviteiten
• Vrijwilligerszaken
13. Rondvraag
14. Sluiting